ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัพูชา พม่า และลาว
 ขั้นตอนที่ 1     การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา
-เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ
     1. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553
     2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     3. ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
- เอกสารประกอบการต่ออายุเอกสารรับรองบุคคล (C.I.)
     1. เอกสารรับรองบุคคล (C.I.)
     2. ค่าธรรมเนียม 500 บาท

สัญชาติลาว
     1. แบบคำร้องขอรับการพิสูนจ์สัญชาติลาว
     2. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นด้านหลังสีขาว เสื้อเชิ้ตมีปก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
     3. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553
     4. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติลาว คนละ 2,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
          - หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ   1 ปี   ฉบับละ   1,000  บาท
          - หนังสือเดินทางมีอายุ           5 ปี   ฉบับละ   1,500  บาท

สัญชาติพม่า
     1. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวพม่า
     2. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติพม่า
     3. หนังสือรับรองสัญชาติพม่า
     4. แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนพม่า
     5. เอกสารส่งตัวแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติ (3 ช่อง)
     6. สำเนา ทร.38/1 หรือใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ปี 2553
     7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 10 รูป
     8. ค่าธรรมเนียม 3,000 จั๊ด (ประมาณ 100 บาท)

ขั้นตอนที่ 2     การยื่นขอตรวจลงตรา VISA L - A
เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
     1. - เอกสารรับรองบุคคล (C.I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
         - หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
     2. แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     3. บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
     4. ใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) และสำเนา หรือ ทร.38/1 และใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553
     5. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ปีปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ
     6. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและำสำเนาทะเบียนบ้าน
     7. กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรืือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
     8. กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ
     9. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา คนละ 500 บาท
หมายเหตุ : แรงงานต่างด้าวต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3     การขอรับใบอนุญาตทำงาน
  เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
     1. แบบฟอร์ม ตท.15 (Download)
     2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
     3. สำเนา ทร.38/1
     4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาติทำงาน ปี 2553
     5. - เอกสารรับรองบุคคล (C.I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
        - หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
     6. ใบรับรองแพทย์ (ยกเว้นผู้ได้รับการตรวจสุขภาพตามระบบผ่อนผัน และใบอนุญาทำงานยังไม่หมดอายุ)
     7. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ปีปัจจุบันและยังไม่หมุดอายุ
     8. กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรืือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
     9. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
    10. กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน โดยใช้แบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ (Download)
    11. แผนที่สถานที่ทำงาน
    12. ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ตามอัตราแต่ละท้องที่ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒

Download : ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัพูชา พม่า และลาว (PDF)

อ้างอิง : http://wp.doe.go.th/step-verify