วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบฟอร์มต่างๆ

รายละเอียดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
ตท.1คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 10
ตท.2คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 7
ตท.3คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
มาตรา 8Download
ตท.5คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 15
ตท.6คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 19
ตท.7คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่
ในการทำงาน ตามมาตรา 21

แบบที่ 1กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

แบบที่ 2 กรณี
1.เพิ่ม/ เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการ
เดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม 
ตท.11แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 7
ตท.12แบบแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ตามมาตรา 14
ตท.13Download
ตท.15Download
คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุญาตทำงานในตำแหน่ง ครู/ผู้สอน
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน
ความผิดที่จะดำเนินคดีแก่คนต่างด้าว นายจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน/การขอรับ
ใบอนุญาตทำงาน/การขอเปลี่ยนการทำงาน หรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการ
ทำงาน/การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน แทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา)
แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอานุญาตทำงาน (MOU)
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ ...
แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
อ้างอิง : http://wp.doe.go.th/downloadform

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น